สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
Tel. 083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคมศาสนาการศึกษา
อาสาสมัครท้องถิ่น
การบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งฯ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
งานการบริการ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
หน่วยตรวจสอบภายใน
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ชุมชนหินดาด
ชุมชนป่าสงวน
ชุมชนศิลาประชารักษ์
ชุมชนโนนสง่า
ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
ชุมชนเมืองเพชร
ชุมชนเพชรเจริญ
ชุมชนหลุมดิน
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัดที่ ๒
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๕
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.256๒
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2564
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
e-planNacc
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
เฟสบุ๊กเทศบาล
เมนูทางขวา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ขนาดของเทศบาล
เทศบาลตำบลคืออะไร
เทสบาลเมืองคืออะไร
เทศบาลนครคืออะไร
ความหมายของเทศบาล
สภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการต่างๆ
ประมวลจริยธรรม
อำนาจหน้าที่เทศบาล
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
คำสั่ง
แบบฟอร์มออนไลน์
จองคิวขอรับบริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเป็นรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นรายปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
รายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.192.247.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,402,746

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.