สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของเทศบาลตำบลหินดาด


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต
การปกครอง
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม ศาสนา การศึกษา
อาสาสมัครท้องถิ่น
การบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งฯ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
งานการบริการ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
หน่วยตรวจสอบภายใน
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ชุมชนหินดาด
ชุมชนป่าสงวน
ชุมชนศิลาประชารักษ์
ชุมชนโนนสง่า
ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
ชุมชนเมืองเพชร
ชุมชนเพชรเจริญ
ชุมชนหลุมดิน
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัดที่ ๒
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานการควบคุมภายใน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๕
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๕
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
e-planNacc
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของเทศบาลตำบลหินดาด
บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาลตำบลหินดาด เพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
บริการรับลงทะเบียนแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
บริการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
บริการแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เมนูทางขวา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
สภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
คำสั่ง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
โครงสร้าง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ขนาดของเทศบาล
เทศบาลตำบลคืออะไร
เทสบาลเมืองคืออะไร
เทศบาลนครคืออะไร
ความหมายของเทศบาล
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการต่างๆ
หลักจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
อำนาจหน้าที่เทศบาล
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
แบบฟอร์มออนไลน์
จองคิวขอรับบริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเป็นรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นรายปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
รายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สรุปผลความพึงพอใจ
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 44.220.249.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,201,781

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.