สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายสุรเดช เด่นวงษ์
09-858-60708
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนหลุมดิน 

ชุมชนหลุมดิน
ชุมชนหลุมดิน  

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนหลุมดิน

ชื่อชุมชน                   หลุมดิน

ชื่อประธานชุมชน          นางสาวชัชชกร มัจฉาชาติ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  2563  ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

ชุมชนหลุมดิน ประกอบด้วย

                   1. นางสาวชัชชกร มัจฉาชาติ                ประธานคณะกรรมการ   

                   2. นางสาวรจนี สารนอก                     รองประธานคณะกรรมการ        

                   3. นางเสาวลักษณ์ อินชนะบาล              เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์

                   4. นายชัยพร พวงใหม่                        กรรมการฝ่ายประปา

                   5. นายสุรศักดิ์ ผายสุวรรณ                   กรรมการฝ่ายโยธา       

                   6. นางนงเยาว์ พลีดี                          กรรมการฝ่ายการคลัง              

                   7. นางสาวสุดใจ แก้วมะเริง                  กรรมการฝ่ายการศึกษา  

                   8. นายชัยหาญ วิ่งพิมาย                     กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                   9. นางสมพร แสวงพันธ์               กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                 10.นายสง่าไชยจะโป๊ะ                กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร                                                                                                                              

  ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  355  คน

จำนวน  88  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  187  คนจำนวนประชากรหญิงจำนวน  168  คน

3.  อายุชุมชน  20  ปี

 ประวัติความเป็นมาของชุมชน

เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่เมื่อ  ปี  2528  โดยมี  นายที  สารนอก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อหมู่บ้านหลุมดิน  หมู่ที่  10  เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล  จึงแบ่งออกเป็น  2  ชุมชน  คือ  ชุมชนหลุมดินและชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2547

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.238.113.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,226

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.