สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     งานการบริการ 

งานการบริการ
งานการบริการ  


นายณรงค์ศักดิ์ รัตนเนตร์
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายบุญยัง โฉมเฉลา
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายเจียม พูนศรี
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายชาตรี แข็งขัน
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายหน่อย พวงใหม่
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายบุญส่ง เดียขุนทด
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายชัยหาญ วิ่งพิมาย
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายสมศักดิ์ ปานพรมมา
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายอาทิตย์ คำชะนะชัย
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายสุทธิศักดิ์ ดีพาชู
งานไฟฟ้า


นายสุรศักดิ์ ผายสุวรรณ
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นายบุญต่อ ทุ่งกระโทก
ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS


นางสาวธัญญลักษณ์ สุวรรณพิทักษ์
งานธุรการ


นางสาวจีรวรรณ เพชรสูงเนิน
งานบันทึกข้อมูล


นางสมพิศ สารนอก
งานเทคนิค (สันทนาการ)


นางสาวจุฑาพร หนาแน่น
งานบันทึกข้อมูล


นางสาวศุภวรรณ ทองซา
งานธุรการ


นางสาวณัฎฐณิชา บุตรดี
งานจัดเก็บรายได้


-
งานทำความสะอาดสำนักงาน


-
งานทำความสะอาด


นางสมมาศ กล้าหาร
งานทำความสะอาด


-
งานพาหนะขับรถขยะ


นายสุพจน์ สระทองหลาง
งานเทคนิคประจำรถขยะ


นายควง ร่มเย็น
งานพาหนะขับรถขยะ


นายณรงค์ ยมพิมาย
งานเทคนิคประจำรถขยะ


นายทนงศักดิ์ เขียนค้างพลู
งานเทคนิคประจำรถขยะ


นายยอดโพธิ์ ศรีโพธิ์กลาง
งานเทคนิคประจำรถขยะ


นายอำคา ชนไธสง
งานเทคนิคประจำรถขยะ


-
งานขับรถกระเฉ้า


นายประดิษฐ์ ชอบใหญ่
งานสำรวจและออกแบบ


นายเมธี มณีวรรณ
ช่างไฟฟ้า


นายบุญมา แสวงพันธ์
ช่างไฟฟ้า


-
งานธุรการ


นายพินนิกร พายุพัด
งานตัดหญ้า


นายพัชรพงษ์ แสวงพันธ์
งานตัดหญ้า


นายวรวิช แจ่มแจ้ง
งานตัดหญ้า


นายสนอง ตาไธสง
งานปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน


นายชาญณรงค์ ปินะถา
งานปฏิบัติงานทั่วไป


นายเชิดอรุณ ชูตระกูล
งานขับรถยนต์
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,015,980

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.