สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 

ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน    นายบรรชา  แสงชนะ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง       ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                1. นายบรรชา แสงชนะ                         ประธานคณะกรรมการ

                2. นางสาวสุมนทรา ทองสุขนอก          รองประธานคณะกรรมการ

                3. นางสาวจุไรวรรณ โป๊ะไธสง             เลขานุการ

                4. นายวิโรจน์ แสงชนะ                          กรรมการฝ่ายประปา

                5. นายนิตย์ พวงใหม่                             กรรมการฝ่ายประปา

                6. นางอัญชัญ นาคพิมาย                     กรรมการฝ่ายการคลัง

                7. นางจิตตรางค์ เพ็ชรพรม                   กรรมการฝ่ายการศึกษา

                8. นายนิรันด์ อิ่มสวัส                            กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                9. นายทองคำ แก้วอินทร์                      กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                10. นางยุภาพร เพ็ชรพรม                     กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                11. นางสงบ แสวงพันธ์                         กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1.5  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  179  คน จำนวน  50  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  96  คน  จำนวนประชากรหญิง     จำนวน  83  คน

3.  อายุชุมชน  20  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่  ชื่อบ้านหลุมดิน  หมู่ที่  10  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อปี  2528  โดยมี  นายที  สารนอก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และปี  2547  ได้แยกออกเป็น  2  ชุมชน  คือชุมชนหลุมดิน  และชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  เป็นหมู่ที่  10  มาจนถึงปัจจุบัน

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,016,718

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.