สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ 

ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ
ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ  

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนโนนจำปา – หัวทำนบ

ชื่อชุมชน   โนนจำปา - หัวทำนบ  เทศบาลตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานชุมชน         นายสมชาย หนไธสง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562 ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                                1. นายสมชาย หนไธสง                        ประธานคณะกรรมการ

                                2. นางลาวรรณ แก้วมะเริง                   รองประธานคณะกรรมการ

                                3. นางสาวรุ่งนภา ธงฤทธิ์                     เลขานุการ

                                4. นายชุติพงษ์ ประจันทะสี                  กรรมการฝ่ายประปา

                                5. นายวิชัย สร้างนอก                           กรรมการฝ่ายประปา

                                6. นางทองศรี สำเรียนรัมย์                   กรรมการฝ่ายการคลัง

                                7. นางสาวสุวลี หนูกระโทก                  กรรมการฝ่ายการศึกษา

                                8. นายบุญเปลื้อง มุ่งคลองกลาง         กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                9. นางอนุรัตน์ โสตะพรามห์                 กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                10. นายอรุณ เสงี่ยมทรัพย์                   กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                                11. นางดวงใจ ยมพิมาย                      กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  154  คน จำนวน  34  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  77  คน  จำนวนประชากรหญิง จำนวน  77  คน

 3.  อายุชุมชน  20  ปี
ประวัติความเป็นมาของชุมชน

เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547  เดิมชุมชนนี้ชื่อคุ้มโนนจำปาและคุ้มหัวทำนบ  จึงนำมารวมกันและตั้งเป็นชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.23.219.12
คุณเข้าชมลำดับที่ 987,786

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.