สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
   วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายศิวะเสก สินโทรัมย์ ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลง ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักชั่วคราวเทศบาลตำบลหินดาด (LQ) โดยมีนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ   
 วันที่ 1 กรกฎาคม​ 2564 เทศบาลตำบลหินดาด อ.ห้วยแถลง นำโดย นายชอบ​ ภิญโญ นายกเทศมนตรี  พร้อม นางรัชนีกร  เกษเมธีการุณ นางสุพิน  จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรี  และ พนักงานเจ้าหน้าที่​ ประธาน​ชุมชนได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอด และจากการสนับสนุนเพิ่มจากนายกเทศมนตรีอีก จำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางการเห็น จำนวน 1 ราย นางแสง  วงค์ภักดี  
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมกับเทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรี นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ นางสุพิน  จิตแกล้ว รองนายก ฯ และนางปฎิมา  สินโทรัมย์ พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน ทต. หินดาด ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาด
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกล้างถนนชุมชนหินดาด ชุมชนโนนสง่า ชุมชนโนนจำปา
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอำเภอห้วยแถลง ปศุสัตว์อำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคลิมปี สกินในโค ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหินดาด เป็นการเร่งด่วน
วันที่ 16/มิ.ย./64 นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดพร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ได้ส่งมอบรถเข็นแบบวีลแชร์สำหรับผู้พิการราย นางหนู  จำปี โดยการประสานงานของกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบออกใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต สำรวจกิจการ ร้านค้า โดยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจตามเเบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  12  พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด (ครั้งแรก) วันที่  5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564                                                       นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้มอบชุด PPE จำนวน 12 ชุด พร้อมด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 12 ชิ้น สำหรับพนักงานปฏิบัติการประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS โดยใช้งบประมาณส่วนตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ทางเทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด ประธาน อสม. ทั้ง 9 ชุมชน อสม. ชุมชนป่าสงวน ชุมชนศิลาประชารักษ์ ชุมชนโนนจำปา – หัวทำนบ ชุมชนหินดาด ตัวแทนกำนันตำบลหินดาด และพนักงานเทศบาลตำบลหินดาด  เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากสระน้ำชุมชนป่าสงวน ผ่านไปยังตลาดเทศบาลตำบลหินดาด ชุมชนศิลาประชารักษ์ และสิ้นสุดที่ศาลาชุมชนป่าสงวน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ทำความสะอาดถนนชุมชนป่าสงวนและชุมชนศิลาประชารักษ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ทำความสะอาดถนนชุมชนป่าสงวนและชุมชนศิลาประชารักษ์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนตั้งแต่หน้าปณิธานถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง มอบหมาย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เข้าเยี่ยมตรวจติดตามผู้เข้ารับการกักตัวจำนวน 14 วันฯ
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๔
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.197.231.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,661,332

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.