สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของเทศบาลตำบลหินดาด  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอห้วยแถลง
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย นางสุพิน จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมงานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ตำบลทับสวาย ณ วัดโคกโภคา ตำบลทับสวาย
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และ เจ้าพนักงานธุรการ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
วันที่ 10 มีนาคม 2565  เวลา 13.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหินดาด ดำเนินการฝึกซ้อมการใช้สายดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏบัติงาน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 8 มีนาคม 2565 รายงานสถานการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินดาด หมู่ที่ 1 บ้านพักอาศัยจำนวน 2 หลัง โรงเก็บวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 หลัง ผู้เสียหายจำนวน 3 ราย
วันที่7มีนาคม​ งานEms​ ได้รับมอบหมายจาก​ นายชอบ​ ภิญโญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินดาดให้ออกตรวจสอบเหตุวาตภัย​
วันที่ 8 มีนาคม 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเทศบาลโอน/ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง  ที่เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 15.30น.เทศบาลตำบลหินดาด  ได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย  โคราชเมืองกีฬา (Korat. Sports. Tity) ณ.บริเวณสนามกีฬาและห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้พนักงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  ณ โรงเรียนบ้านหินดาด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ ภิญโญ  นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้  นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้มอบหมายให้พนักงานพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล ในรอบที่ 2
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 30 ชุด ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด เพื่อนำไปตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเข้ารับการตรวจ ATK ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาด รองประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด รับการตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประกอบ เอื้องแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ ATK ก่อนจะเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้ นางสาวภาวินี ทึมกระโทก จพง. สาธารณสุข ร่วมกับพนักงานจ้างทำความสะอาดเตรียมความพร้อมศูนย์กักตัววัดอุทัยมัคคาราม 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นางรัชนีกร  เกษเมธีการุณ นางสุพิน  จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและ ข้าราชการ ได้มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ฯ ให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทั้งสามราย

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 2122 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.220.62.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,506,004

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.