สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 10 มีนาคม 2565  เวลา 13.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหินดาด ดำเนินการฝึกซ้อมการใช้สายดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏบัติงาน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 8 มีนาคม 2565 รายงานสถานการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินดาด หมู่ที่ 1 บ้านพักอาศัยจำนวน 2 หลัง โรงเก็บวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 หลัง ผู้เสียหายจำนวน 3 ราย
วันที่7มีนาคม​ งานEms​ ได้รับมอบหมายจาก​ นายชอบ​ ภิญโญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินดาดให้ออกตรวจสอบเหตุวาตภัย​
วันที่ 8 มีนาคม 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเทศบาลโอน/ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด พนักงานเทศบาล  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง  ที่เดินทางมาส่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 15.30น.เทศบาลตำบลหินดาด  ได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย  โคราชเมืองกีฬา (Korat. Sports. Tity) ณ.บริเวณสนามกีฬาและห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้พนักงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  ณ โรงเรียนบ้านหินดาด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ ภิญโญ  นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้  นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้มอบหมายให้พนักงานพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล ในรอบที่ 2
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 30 ชุด ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด เพื่อนำไปตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเข้ารับการตรวจ ATK ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาด รองประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด รับการตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประกอบ เอื้องแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ ATK ก่อนจะเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้ นางสาวภาวินี ทึมกระโทก จพง. สาธารณสุข ร่วมกับพนักงานจ้างทำความสะอาดเตรียมความพร้อมศูนย์กักตัววัดอุทัยมัคคาราม 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นางรัชนีกร  เกษเมธีการุณ นางสุพิน  จิตแกล้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและ ข้าราชการ ได้มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ฯ ให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทั้งสามราย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย เป็นประธานในพิธีการมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 รายพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ  นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีดังกล่าว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดเทศบาลและข้าราชการได้มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับ  นางนกแก้ว  หวังกรองทอง ผู้สูงอายุ   โดยความอนุเคราะห์จากสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา            
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.        คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหินดาด ร่วมประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหินดาดประจำปีงบประมาณ 2565

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.197.111.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,950,694

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.